2. nacionalna delavnica projekta MINATURA2020: "Mineralne surovine javnega pomena v Sloveniji"
2. nacionalna delavnica projekta MINATURA2020: "Mineralne surovine javnega pomena v Sloveniji"
  26.02.2018  |  11:32
Čas branja: 5 min
Zaradi boljše lastne oskrbe z mineralnimi surovinami ter zmanjšanja odvisnosti Evrope od uvoza iz zunanjih trgov, namerava EU v srednjeročnem obdobju zavarovati dostop do svojih nahajališč mineralnih surovin. Naloga nacionalnih geoloških zavodov je, da strokovno določijo nahajališča mineralnih surovin javnega pomena, ki bi v prihodnje bila varovana pred sterilizacijo oz. pozidavo. V ta namen smo, v okviru evropskega projekta MINATURA2020 (obzorje 2020), slovenski projektni partnerji – Geološki zavod Slovenije v sodelovanju z Zavodom iskriva in Društvom tehničnih vodij površinsko odkopavanje, organizirali že 2. Nacionalno delavnico za deležnike, ki so in ki še bodo prispevali k opredelitvi nahajališč mineralnih surovin javnega pomena v Sloveniji. Delavnica je potekala 12. januarja 2017 v Ljubljani.

Skozi projekt MINATURA2020 - "Razvoj koncepta evropskega zakonodajnega okvira za dostopnost in varovanje nahajališč mineralnih surovin" se skuša oblikovati skupni evropski koncept in okvir, ki bi usmerjal vsako državo v identifikacijo in opredelitev njenih nahajališč mineralnih surovin javnega pomena (ang. "Mineral Deposits of Public Importance" - MDoPI), z namenom njihovega varovanja in ohranitve njihove dostopnosti v prihodnosti. Po definiciji projekta MINATURA2020 velja, da se nahajališča, določena na podlagi strokovnih meril, lahko smatrajo kot "javnega pomena", kadar njihovo trajnostno izkoriščanje zagotavlja ekonomske, socialne ali druge koristi za Evropo (držav članic ali določeni regiji/občini).

V ta namen smo slovenski projektni partnerji - Geološki zavod Slovenije (GeoZS), v sodelovanju z Zavodom Iskriva, iskrišče za razvoj lo-kalnih potencialov (Zavod Iskriva) in Društvom tehničnih vodij površinsko odkopavanja (DTV PO) - organizirali že 2. nacionalno delavnico z naslovom "Mineralne surovine javnega pomena v Sloveniji" in povabili predstavnike različnih interesnih skupin (sektorjev), tako na nacionalni, kot na lokalni ravni. Ob tem želimo spodbuditi povezovanje med različnimi deležniki, ki so tako ali drugače vpeti v področje mineralnih surovin in prostorskega planiranja. Pri usklajevanju gospodarjenja z mineralnimi surovinami z drugimi rabami prostora namreč obstajajo navzkrižni interesi med različnimi skupinami, zato je komunikacija v tem procesu nujno potrebna.

2. nacionalna projektna delavnica je potekala v četrtek, 12. januarja 2017 od 9. do 13. ure, v prostorih Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS) v Ljubljani. Namen delavnice je bil oblikovati konkretne predloge nadaljnjega procesa uvajanja nahajališč mineralnih surovin javnega pomena v Sloveniji, z upoštevanjem pričakovanj EU komisije na eni strani in upoštevanjem specifične socio-ekonomske situacije procesov načrtovanja rabe prostora v Sloveniji, na drugi strani. Podobni dogodki trenutno potekajo v vseh državah, ki sodelujejo v projektu.

Udeleženci

Delavnica je skušala pritegniti predstavnike s čim več različnih področij, ki so tako ali drugače vpleteni v gospodarjenje z mineralnimi surovinami in s tem povezanim prostorskim načrtovanjem. Delavnice se je udeležilo 42 udeležencev, med katerimi so prevladovali predstavniki rudarske industrije, predstavniki Rudarske javne službe, strokovnjaki s področja rudarstva, geologije, geokemije in gradbeništva, predstavniki ministrstev za rudarstvo, okolje, prostor in varstvo narave, predstavniki nevladnih organizacij s področja rudarske industrije, predstavniki občin/lokalnih skupnosti, predstavniki Naravoslovnotehniške fakultete (Univerza v Ljubljani) in predstavniki iz dežel jugovzhodne Evrope.

Potek delavnice

Delavnica je bila razdeljena na dva sklopa. V prvem sklopu so potekala uvodna predavanja, kjer je bila predstavljena osnovna ideja, izhodišča in cilji projekta MINATURA2020, ter predlog nabora varovanja nahajališč mineralnih surovin javnega pomena v Sloveniji, ki jo je predstavila dr. Duška Rokavec (GeoZS). Dr. Željko Pogačnik (DTV PO) je predstavil stanje nahajališč mineralnih surovin v Sloveniji in relevantno zakonodajo. Sledilo je vabljeno predavanje projektnega partnerja iz Črne gore Slobodana Radusinovića (Geološki zavod Črne gore), ki je predstavil pravni status, varovanje in trenutno stanje mineralnih surovin v Črni gori.

V drugem sklopu je potekala interaktivna delavnica v obliki "vrtiljaka", ki jo je predstavil projektni partner Zdravko Kozinc (Zavod Iskriva). Udeleženci so se naključno razdelili v tri različne skupine, kjer je vsak udeleženec imel na voljo 20 minut časa, preden je "zamenjal postajo". Na vsaki postaji je bila predstavljena po ena tema (skupno 3 teme): (1) Pomen mineralnih surovin in preskrbe z njimi v slovenski družbi, (2) Predlog nahajališč mineralnih surovin javnega pomena v Sloveniji (glede na trenutno poznavanje geološke zgradbe) in (3) Kako varovati dostop do mineralnih surovin javnega pomena v prihodnje. Udeleženci so tako postaje zamenjali dvakrat in sodelovali pri vseh treh temah. Vsaka postaja je bila namenjena podajanju in izmenjavi argumentov ter idej, ki jih je moderator zapisal, ter s postavljanjem podvprašanj spodbujal udeležence k debati. Vsaki naslednji skupini je moderator predstavil argumente, ki so bili podani s strani prejšnjih skupin. Na ta način so se rojevale najboljše ideje oz. predlogi, ki so podani v nadaljevanju.

Delavnica se je zaključila s poročanjem moderatorjev skupin o rezultatih in izmenjavo mnenj ter razpravo med udeleženci in organizatorji.

Rezultati in sklepi delavnice

Tekom interaktivnega dela delavnice so se zabeležili vsi komentarji na vse tri teme in predloge za izboljšanje stanja. Skozi projekt MINATURA2020, v dialogu z Evropo, se pripravljajo plodna tla za pripravo koncepta evropskega zakonodajnega okvira za varovanje dostopa do nahajališč mineralnih surovin javnega pomena. Delavnica služi kot orodje za iskanje trajnostnih rešitev za neoviran dostop do določenih nahajališč mineralnih surovin javnega pomena. Koncept se dopolnjuje s predlogi, idejami in mnenji predstavnikov različnih interesnih skupin, ki so tako ali drugače vpleteni v gospodarjenje z mineralnimi surovinami in s tem povezanim prostorskim načrtovanjem.

Glavna sporočila in zaključki delavnice

1. Celoten gospodarski in javni sektor na področju načrtovanja in upravljanja naravnih virov, t.j. mineralnih surovin, mora narediti več na področju ozaveščanja o pomembnosti mineralnih surovin za slovensko družbo. Pomembnost zagotavljanja oskrbe z mineralnimi surovinami mora postati del splošnega izobraževalnega procesa v šolah, potrebno je aktivneje povezati vse uporabnike mineralnih surovin v predelovalni verigi in skupaj z njimi razvijati konkretne projekte, ki se vključujejo v trenutne razvojne trende na ravni EU, kot so npr. krožno gospodarstvo, socialne inovacije in zelena rast. S tem bomo demonstrirali, da je gospodarjenje z mi-neralnimi surovinami dejavnost, ki je nujna za družbeni razvoj, prikazali pa tudi, da je možno negativne vplive na naravo obvladovati in z aktivnimi ukrepi, kot tudi alternativno rabo, prispevati k razvojnim pobudam na ravni lokalne skupnosti in države.

2. Potrebno je demistificirati področje izkoriščanja mineralnih surovin, za zagotovitev samooskrbe države z naravnimi viri in gospodarski razvoj na področju smotrnejše izrabe (v luči razmerja dodana vrednost na enoto surovine/varovanje okolja mora biti vedno večji od 1) in dolgoročne rabe prostora (spodbuda k aktivnemu prostorskemu razvoju) kot način osveščanja o morebitnih dolgoročnih posledicah nesmotrnega načrtovanja rabe enote prostora.

3. V Sloveniji so obnovljivi naravni viri kot so voda, gozd, kmetijska zemljišča, itd. zakonsko ustrezno varovani, medtem ko neobnovljivi naravni viri - mineralne surovine, niso. Izjema so le strateško pomembne mineralne surovine, ki so glede na Zakon o rudarstvu (ZRud-1) le energetske mineralne surovine. Zato bi se moral uvesti dogovor za varovanje določenih nahajališč mineralnih surovin, ki bi jih v prihodnosti želeli varovati pred sterilizacijo. Slovenija je v fazi sprejemanja državne rudarske strategije, s katero bi lahko izboljšala sedanji položaj in obravnavo mineralnih surovin v Sloveniji.

4. Na nacionalnih delavnicah se skupaj z deležniki oblikuje koncept varovanja dostopa do nahajališč mineralnih surovin javnega pomena, ki se jih v prihodnje želi zavarovati pred sterilizacijo oz. pozidavo. Predstavljen je bil predlog nabora nahajališč mineralnih surovin javnega pomena v Sloveniji, ki po trenutnem predlogu zajema manj kot tretjino odstotka površine nacionalnega ozemlja. Na državni ravni je bilo izbranih 30 (nekovinskih) nahajališč mineralnih surovin javnega pomena, katerih pojavljanje je prostorsko močno omejeno (npr. gline, naravni kamen, kremenov pesek, roženec, idr). Na regionalni ravni je bilo predlaganih 1-5 centrov preskrbe s kamenimi agregati na posamezno regijo (tehnični kamen, prod in pesek). Predlog je dinamičen in se bo glede na nova dognanja o geološki zgradbi ter na potrebe trga in prostora, ustrezno spreminjal.

5. Potrebno je uravnovesiti zakonodajo na področju pridobivanja mineralnih surovin; rudarska zakonodaja podaja kraj in način eksploatacije, prostorska zakonodaja opredeljuje nadaljnjo rabo prostora, upoštevajoč njegovo vrednost za uravnotežen prostorski razvoj in potrebe, medtem ko naj okoljska zakonodaja opredeljuje, katere okoljske parametre je potrebno zagotavljati pri upravljanju naravnega vira (gospodarsko in okoljsko sprejemljivo izkoriščanje mineralnih surovin).

Rezultate delavnice so bili strnjeni v obliko kratkega poročila za objavo in posredovani vsem udeležencem delavnice. Poročilo bo prav tako poslano projektnemu partnerju, odgovornemu za diseminacijo in komunikacijo - Evropskemu združenju geologov (EFG), ki bo razposlal notico o delavnici po celotnem območju Evrope.

Organizatorji ob koncu dogodka menimo, da je bila delavnica uspešno speljana, k čemur so z dobrim razumevanjem teme in aktivnim sodelovanjem pripomogli udeleženci. Ker je bila delavnica speljana v okviru metode "vrtiljak", je vsak udeleženec imel priložnost aktivno sodelovati pri vsaki izmed treh tematik.

TEKST: Duška Rokavec, Kim Mezga, Zdravko Kozinc in Željko Pogačnik

Literatura in viri:

http://www.euromines.org/what-we-do/sustainable-development-issues

 

 

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Preberite več
Mineral SI
Vozila
Mineral SI
Novice
Novice Investicije v gradbeništvu Investicije v gradbeništvo se povečujejo

Po najnovejših podatkih je bila vrednost gradbenih del za 4,5 odstotka višja kot mesec prej in za kar 18,9 odstotka višja kot novembra...

Mineral SI
Novice
Novice Gradbeni projekti Trenutno največje gradbišče v Sloveniji

Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, si je 11.12.2018 ogledala potek gradbenih del na največjem gradbišču v Sloveniji....

Mineral SI
Gradbeništvo
Gradbeništvo Gradbeni projekti Kaj bomo gradili v letu 2019...

Obseg naložb Direkcije za infrastrukturo v cestno omrežje je letos hitro zrasel, nekoliko manj naložb je bilo v železniško...

Mineral SI
Gradbeništvo
Gradbeništvo Napovedi Kaj v letu 2019 pričakujejo gradbeniki?

Pri napovedih za drugo leto so slovenski gradbinci previdni oziroma ne pričakujejo bistvenih sprememb, še naprej pa opozarjajo na...

Mineral SI
Novice
Novice ZAS - Združenje asfalterjev Slovenije Dan asfalterjev 2018

29. novembra 2018 je že tradicionalno potekal Dan asfalterjev v organizaciji Združenja asfalterjev Slovenije. Dogodek, že sedmi po...

Mineral SI
Novice
Novice ZAS - Združenje asfalterjev Slovenije Skupni sestanek izvršilnega odbora EAPA in ZAS

Sestanek Izvršilnega odbora EAPA (European Asphalt Pavement Association) je bil po letu 2003 ponovno organiziran v Ljubljani. Potekal je...

Mineral SI
Vozila
Vozila MAN TGS Xlion Kralj gradbišč

S tremi gnanimi osmi, hidrostatičnim pogonom krmiljene osi in številnimi tehnološkimi rešitvami za uporabo izven urejenih cest je MAN...